یوگای کودکان
از نظر علمى، تأثير يوگا بر ساختار مغز و ذهن کودک ثابت شده است.
با انجام آساناهاى يوگا در قالب بازى، ذهن کودک مانند خاک مستعد، براى کاشتن بذر آماده مى شود. در سنين کودکى و نوجوانى ميزان انرژى حياتى (پرانا) در ذهن و جسم بسيار بالاست. يادگيرى و تجربه فن باستانى يوگا در اين سنين بزرگ ترين سرمايه زندگى يعنى سلامت جسم و روان را به ارمغان مى آورد.
يوگا ورزشى آرام و بدون رقابت است. از اين رو، تنش ها و هيجاناتى مثل ترس و پرخاشگرى جاى خود را به آرامش و تعادل مى دهد. با انجام تمرين هاى يوگا، آن دسته از کودکان که دچار نا آرامى و هيجانات تنش زا هستند، وانهادگى و آرامش را تجربه مى کنند و کودکانى که مستعد افسردگى و فرو رفتن در خود هستند، سرزنده و شاداب مى شوند.
تمرين هاى يوگا در قالب بازى و متناسب با سن کودکان ابتکار عمل، يافتن راه حل مناسب براى مشکلات کودکانه، ابداع و يادگيرى مهارت هاى اجتماعى را به وجود مى آورد.
پراکندگى ذهن که در اکثر کودکان مشاهده مى شود، کاهش مى يابد و نظم، دقت، خلاقيت ، تصوير سازى، هوشمندى و سلامتى آنان بيشتر مى شود. ستون مهره ها محور ساختارى بدن است. با تمرينات يوگا به کودکان مى آموزند که چگونه بنشينند، بايستند و... تا اين محور را در بدن کج يا فشرده نکنند.
وقتى کودکان نحوه ارتباط با حس هاى بدن را تجربه مى کنند، رخدادهاى پيرامون خود را با دقت و حضور بيشترى مى بينند. به اين ترتيب، تعادل بين درون و بيرون که از اهداف يوگاست، ايجاد مى شود. چون آسانا هاى يوگا برگرفته ازطبيعت و حيوانات است، لذا کودکان رابطه بيشترى با طبيعت برقرار مى کنند که اين کار به صورت خود بخودى حضور و تمرکز آنها را افزايش مى دهد.
برخى تمرينات به صورت فردى و برخى گروهى و در ارتباط با هم انجام مى شود. از اين طريق، کودکان هم امکان ارتباط با درون خويش را مى يابند و هم يک ارتباط اجتماعى سالم را تجربه مى کنند. آخرين تمرين هاى هر جلسه تمرين هاى تصوير سازى است که باعث افزايش خلاقيت مى شود. کودک مى آموزد که چطورگوش کند و اين تصوير ذهنى را تجسم بخشد.
سرانجام، تمرينات يوگا باعث ايجاد اعتماد به نفس، قدرت بدنى، انعطاف، خلاقيت، تيزهوشى و هماهنگى با خود و محيط مى شود. همچنين انجام تمرينات يوگا در اين سنين سبب تنظيم عملکرد غدد درون ريز شده و بلوغ هيجانى را به تأخير مى اندازد. بى شک سلامت فرد به سلامت اجتماع مى انجامد.
ثبت نام در کلاس هاى کودکان کانون يوگا از سن 6 تا 12 سال صورت مى گيرد.
کلاس دختران و پسران جداگانه برگزار مى شود.