معرفی کانون یوگا

فعالیتهای کانون یوگا در سال 54 - 1355 در یک منزل مسکونی در خیابان کارگر، به طور غیر رسمی شروع شد. همزمان با آن در دانشگاه شهید بهشتی کنونی ( ملی سابق ) و باشگاه حجاب کنونی فعالیت خود را ادامه داد.
تا زمانی که یوگا توسط بنیانگذار کانون یوگا مسعود مهدوی پور به رسمیت شناخته نشده بود، بطور غیررسمی فعالیت می کرد. از سال 1374، که یوگا به رسمیت شناخته شد، کانون یوگا با مجوز رسمی سازمان تربیت بدنی تا به امروز فعالیت می کند.
در تمام سال های پیش از 1374 ( قبل و بعد از انقلاب )، کانون یوگا برای معرفی و شناساندن یوگا به مسئولان کشور در سازمان های بهزیستی و تربیت بدنی و در ارتباط با وزارت بهداشت و درمان فعالیت می کرد و بازرسان سازمان بهزیستی و سازمان تربیت بدنی در تمام طول این سال ها، برای آشنا شدن با مقوله یوگا با کانون یوگا ارتباط داشته و دارند.
در سال 62 - 1363، کانون یوگا با معلولین فلج اندام های تحتانی در مرکز جنگی کهریزک و بیمارستان شفا یحیاییان برای بهبود حال معلولین فعالیت می کرد.

هم اکنون، کانون یوگا در یک  شعبه در تهران فعالیت می کند :
مرکز ظفر : خیابان شریعتی، خیابان ظفر ( دستگردی )، خیابان گوی آبادی، نبش پیوندی، پلاک 19،
تلفن : 22256485