هزاران تکه از ماه در پهنه آب های زمین ، تنها بازتاب یک ماه در وسعت آسمان است .